Algemene voorwaarden

De veilingverkopen die Veilinghuis LEGIA AUCTION & PROPERTIES organiseert, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Deelname aan de veiling impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden. Iedereen kan deze voorwaarden raadplegen in de catalogus of andere documenten van veilinghuis Légia-Auction. Ze gelden voor alle depositeurs en voor alle bezoekers.

 1. Wij verzoeken de mogelijke kopers om de goederen die hun belangstelling wekken te onderzoeken tijdens de tentoonstellingen die voor de veilingen worden georganiseerd.

De afmetingen, het gewicht en de schattingen worden louter indicatief gegeven. De kleuren van de werken in de catalogus kunnen verschillen als gevolg van de gebruikte drukprocessen. Afwezigheid van vermelding van de staat in de catalogus impliceert geenszins dat het lot in perfecte staat van bewaring zou zijn, of vrij van restauratie, sleet, haarscheurtjes, verdoeking of andere onvolkomenheid. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden tijdens de verkoop. Er wordt geen enkele klacht aanvaard nadat het voorwerp werd toegewezen. Dit had namelijk onderzocht kunnen worden tijdens de voorafgaande tentoonstelling. Alle indicaties in de catalogus, publiciteit of andere publicatie door veilinghuis Légia-Auction zijn louter indicatief. Het verkoophuis wijst in dit verband elke aansprakelijkheid af. Ze vormen geen enkele garantie wat betreft auteur, oorsprong, datum, herkomst, toewijzing, raming, gewicht, afmetingen of staat van het lot.

Het komt aan de koper toe om zich persoonlijk te vergewissen van de juistheid van de vermeldingen in de diverse catalogi.

 1. De laatste hoogste bieder wordt de koper. Hij is verplicht de veilingprijs van het lot contant te betalen, verhoogd met 25 % voor de kosten en de btw, zonder dat dit afbreuk doet aan het zaaksgevolg indien dit van toepassing is op dit werk. Kopers die kiezen voor het Drouot Digital platform worden 1,5% extra (incl. BTW) in rekening gebracht.

 Het veilinghuis Légia-Auction behoudt zich de mogelijkheid voor om elke veiling te weigeren, en over te gaan tot eender welke beslissing of intrekking van loten, zonder deze beslissing te moeten motiveren. De verkoop verloopt volgens de volgorde in de catalogus en tegen de verkoopvoorwaarden die het veilinghuis Légia-Auction heeft opgesteld. De veilingmeester en de gerechtsdeurwaarder behouden zich het recht voor om een verkoop te herroepen in het geval van betwisting of fout in de toewijzing, om een verkoop op te schorten, een veiling te weigeren of bepaalde te verkopen loten in te trekken indien het veilinghuis van oordeel is dat het gebodene niet volstaat of dat niet uit vrije wil wordt geboden. Het veilinghuis behoudt zich ook het recht voor om de volgorde van de catalogus te wijzigen en loten te splitsen of bijeen te brengen. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslist soeverein over elke betwisting met betrekking tot een bod. Er is geen verhaal mogelijk tegen zijn beslissing.

 

 1. De koper wordt geacht op te treden in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening, zelfs voor de loten die hij in de hoedanigheid van gevolmachtigde zou verwerven. Hij is gebonden door de toewijzing. Het veilinghuis Légia-Auction blijft echter altijd vrij om de toewijzing te weigeren, zelfs na beëindiging van de bieding, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

 

 1. De risico’s worden bij de toewijzing overgedragen aan de verwerver. Deze laatste wordt echter pas eigenaar bij de volledige betaling van de prijs en alle elementen die ermee verbonden zijn. Cashbetaling is begrensd tot 999 euro per koopbriefje. De prijs voor de verkoop door een handelaar van een of meer goederen voor een bedrag van 3.000 euro of enkel in speciën wordt voldaan voor een bedrag van minder dan 10% van de verkoopprijs en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 2.999 euro, om het even of de verkoop in één operatie wordt afgehandeld, dan wel in de vorm van gefragmenteerde operaties die met elkaar verbonden blijken.

 

 1. Conform de Belgische wetgeving op de auteursrechten en aanverwante rechten is de koper in voorkomend geval ook een het zaaksgevolg ten gunste van de artiesten en de auteurs van de verkochte werken verschuldigd, bovenop de totale verkoopprijs van het goed. Deze verplichting blijft bestaan, ook in het geval dat de eis van deze rechten pas na de verkoop en de afhaling van het goed opduikt, zonder beperking in de tijd.

 

Voor de werken waarvoor dit zaaksgevolg geldt, dient de verwerver te betalen, naast het bedrag van zijn goedgekeurd bod en de wettelijke kosten:

4% voor de schijf van de verkoopprijs tot 50.000€

3% voor de schijf van de verkoopprijs tussen 50.001€ en 200.000€

1% voor de schijf van de verkoopprijs tussen 200.001€ en 350.000€

0,5% voor de schijf van de verkoopprijs tussen 350.001€ en 500.000€

0,25% voor de schijf van de verkoopprijs boven 500.001€

Het totale bedrag van het zaaksgevolg is geplafonneerd op 12.500€.

 

 1. De betaling en de afhaling van de loten dient plaats te vinden na de verkoop of gedurende de 5 dagen die volgen op de openbare verkoop, van maandag tot vrijdag, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Na die termijn behoudt het veilinghuis Légia-Auction zich het recht voor om de niet afgehaalde goederen opnieuw te koop aan te bieden wegens bod dat men niet gestand kan of wil doen, ten laste van degene aan wie ze werden toegewezen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 

 1. Elke persoon die via het internet koopt zonder het lot of de loten te hebben gezien, kan de aankoop in geen geval betwisten indien het of de object(en) niet conform zouden zijn. Foto’s en extra details kunnen voor elke verkoop via internet opgevraagd worden.

 

 1. De koper-verwerver kan langs telefonische of elektronische weg deelnemen aan de veiling. Hij moet in dat geval zijn deelname bevestigen via brief, mail of fax, en alle inlichtingen leveren die het veilinghuis zou eisen. Aankooporders worden slechts in overweging genomen indien ze minder dan 24 uur voor de verkoop toekomen. Telefonische vragen worden aanvaard vanaf 50 euro en gelden als aankooporder bij de laagste raming. Het veilinghuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de aankoper-verwerver bij de opgave van het lotnummer, of van het telefoonnummer dat gebeld moet worden, het e-mailadres noch eventuele technische problemen bij de totstandkoming van de verbinding.

 

LEGIA-AUCTION op liveplatform is een externe service. LEGIA-AUCTION aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de niet-uitvoering van een order of voor fouten of weglatingen die kunnen voorvallen in het kader van het gebruik van deze service door de bieder, met inbegrip van een verlies van internetverbinding, een panne of probleem met de onlineveilingsoftware, een compatibiliteitsprobleem met de hardware of het systeem.

De veilingmeester die optreedt voor Légia-Auction, beslist in alle omstandigheden soeverein wat betreft het aanvaarden of weigeren, zonder motivatie, van een veiling of een toewijzing. Hij behoudt zich het recht voor om de koper aan te wijzen, de verkoop voort te zetten of te annuleren, of een lot opnieuw te koop aan te bieden of uit de verkoop terug te trekken.

 

 1. De koper-verwerver wordt onweerlegbaar verondersteld in staat te zijn persoonlijk het verkochte goed te kunnen beoordelen tijdens de tentoonstelling die voorafgaat aan de openbare verkoopsessie, zelfs indien hij via een of ander afstandscommunicatiemiddel deelneemt aan de veiling.

 

 1. Elke schade die tijdens de tentoonstelling, de deponering of de afhaling van de goederen wordt veroorzaakt aan loten in de catalogus, of aan andere goederen of personen, zal vergoed moeten worden door de verantwoordelijke. Het veilinghuis Légia-Auction neemt geen verantwoordelijkheden van anderen over.

 

 1. Bij geschil zijn alleen de rechtbanken van Luik (Liège) bevoegd.

 

 

Collectiewagens / Oldtimers

(aanvulling bij onze verkoopvoorwaarden)

 

 1. De laatste hoogste bieder wordt de koper. Hij is verplicht de veilingprijs van het lot, verhoogd met 18% voor kosten en btw, contant te betalen.
 2. De wagens worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De inlichtingen in de catalogus zijn louter indicatief. De staat van het voertuig kan immers veranderen tussen het moment van de beschrijving in de catalogus en dat van de aanbieding ten verkoop. Voorafgaand aan de veiling vindt, gespreid over meerdere dagen, een tentoonstelling plaats om zich een idee te vormen van de staat van de voertuigen. Daarom zal na definitieve afloop van de veiling geen enkele klacht meer aanvaard worden.
 3. De benamingen van de wagens herhalen – behoudens uitzondering – de indicaties op het verkeersbewijs.
 4. Gezien de eventuele evolutie in de staat van de wagens – zoals aangegeven onder b) – wordt gepreciseerd dat de prijsvorken louter indicatief en voorlopig worden opgegeven. Omgekeerd worden prijsschattingen gepubliceerd bij aanvang van de tentoonstelling. Deze worden indien nodig publiek gecorrigeerd op het moment van de verkoop en opgenomen in het proces-verbaal ervan.
 5. De verwervers worden verondersteld kennis te hebben genomen van de documenten die bij elke wagen horen, meer bepaald omtrent de technische keuring. Deze zijn ter beschikking bij het verkoopkantoor. Wagens kunnen niettemin worden verkocht zónder technische keuring te hebben ondergaan, en dit wegens hun leeftijd, hun niet-rijdende staat of hun wedstrijdprofiel. Het publiek dient zich te informeren tijdens de tentoonstelling en de verkoop.
 6. De wijziging van inschrijving van het voertuig is voor rekening van de koper en gebeurt uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid.
 7. De wagen moet uiterlijk de dag na de openbare verkoop weggehaald zijn. Na deze termijn worden ze op kosten en voor risico van de nieuwe eigenaar bewaard, en kunnen ze pas afgehaald worden nadat alle opslagkosten betaald zijn. Er kunnen in dit verband voorafgaand regelingen worden getroffen met het verkoopkantoor.
 8. De kopers dienen zich ervan te vergewissen dat ze over alle documenten en sleutels met betrekking tot hun wagen beschikken vooraleer ze ermee vertrekken.

(Deze voorwaarden zijn variabel. Gelieve ook de Algemene Aankoopvoorwaarden te lezen die gelden voor de verkoop die u interesseert. De Algemene Aankoopvoorwaarden zijn opgenomen in de papieren catalogus of op de websites waarlangs de catalogus wordt verspreid. Elke bieder kan vooraf met LEGIA AUCTION bvba voorwaarden overeenkomen voor opslag en/of levering van zijn aankoop.