Verkopen,
hoe doe je dat ?

U hebt een of meer kunstvoorwerpen te verkopen? Neem contact op met ons: we doen het nodige om een afspraak te regelen voor een expertise van uw voorwerpen. Zodra we het eens zijn over de evaluatie, de verkoopdatum, de te verwachten kosten voor de realisatie hiervan, en zodra dit alles goed en wel beklonken is met de ondertekening van een verkoopborderel, doen wij het nodige om de verkoop te organiseren, maximaal in uw belang. Aarzel niet om contact met ons op te nemen: wij komen graag naar u toe om een voorwerp of een hele collectie te evalueren.

U kunt ons een goede foto van het voorwerp toesturen, met de afmetingen ervan, de signatuur of alle andere belangrijke informatie zoals de origine of herkomst, het historisch belang. Stuur hiervoor een e-mail naar contact@legia-auction.com.

 

Het bewaargevingsborderel

 

–          Bevat beschrijving, raming en eventuele reserveprijs van het in bewaring gegeven voorwerp.

–          In twee exemplaren: een voor de bewaargever en een voor Légia-Auction.

–          De kosten van de verkoper: 15% met inbegrip van de BTW die wordt afgetrokken van de toewijzingsprijs van het lot. 5 euro per lot voor dossierbeheer met inbegrip van de verzekeringen. Voor professionals, grote bewaargevingen en oldtimers worden de voorwaarden besproken.

–          De bewaargever garandeert veilinghuis Légia-Auction dat hij wel degelijk de eigenaar is van het voorwerp dat hij te koop aanbiedt, en dat dit vrij is van alle lasten, verhaal of andere belemmering.

 

Ten laste van de bewaargever tegenover veilinghuis Légia-Auction of de aankoper: alle kosten, alle eisen of verhaal, gegenereerd door tussenkomst van een derde aangaande de eigendom van het lot.

 

De bewaargever kan het te koop aangeboden goed niet meer terughalen vóór de toewijzing ervan in openbare verkoop, tenzij met het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van het veilinghuis.

 

De bewaargever heeft niet het recht (persoonlijk noch via enige tussenpersoon) om te bieden op een goed dat hij te koop heeft aangeboden.

 

De niet-verkochte loten moeten uiterlijk 10 dagen na de veiling worden teruggehaald ofwel worden aangeboden in een latere veiling, na vermindering van de reserveprijs met 30%. Veilinghuis Légia-Auction behoudt zich het recht voor om te beslissen over onverkochte loten die 10 dagen later nog niet werden teruggehaald of niet te koop worden aangeboden in een volgende veiling.

 

Veilinghuis Légia-Auction is in geen enkel geval verantwoordelijk voor staking van betalingen van een koper, indien de koper in de 15 (vijftien) dagen die volgen op de verkoop, het lot niet heeft betaald.

 

Veilinghuis Légia-Auction zal dit melden aan de bewaargever en beslissen over maatregelen tegenover de koper. De bewaargever zal in geen enkel geval recht hebben op verwijlinteresten. De verkoop zal eenvoudig geannuleerd worden indien ons geen enkele betaling bereikt.