Praktische
Informatie

De openbare verkoop is per definitie open voor iedereen. Elke particulier kan er kopen. Als iemand een bod uitbrengt op een voorwerp, en er volgt geen hoger bod, dan wordt het voorwerp aan hem toegewezen. Elke veiling wordt voorafgegaan door een tentoonstelling van drie dagen: donderdag van 14 tot 19 uur, vrijdag en zaterdag telkens van 10 tot 18 uur, zonder onderbreking.

Een verkoopcatalogus is ter beschikking op de website www.legia-auction.com of in papieren versie in het veilinghuis. De loten die samen deze verkoop samenstellen, staan erin, met detail.

Deelnemen aan de veiling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de verkoopvoorwaarden van veilinghuis Légia-Auction.

Hoe deelnemen?

Wie wenst te bieden tijdens de verkoop, schrijft zich bij zijn aankomst in en ontvangt een bordje met een nummer. Telkens als hem een lot wordt toegewezen, toont hij dit bordje zodat zijn aankopen geboekt kunnen worden.

Iemand die op de verkoopdag niet op de verkoopplaats kan geraken, kan:

 • Ons een aankooporder toevertrouwen: op een document dat downloadbaar is of dat ter beschikking wordt gesteld tijdens de tentoonstelling, noteert hij de lotnummers, de beschrijving en het bedrag (zonder kosten) waarvoor hij het voorwerp wil verwerven.
 • Ons opdragen hem/haar te bellen voor de loten waarvoor hij contact van het verkoophuis wenst. De verkoop dan rechtstreeks, alsof hij aanwezig is in de verkoopzaal.
 • Ons – na registratie – zijn aankooporders doorgeven in de rubriek “mijn rekening” van onze website www.legia-auction.com.
 • Via e-mail naar contact@legia-auction.com.

Voor aankooporders, door verschillende kopers ingediend voor eenzelfde lot, met eenzelfde bedrag, zal voorrang worden gegeven aan het eerste ingediende aanbod. Veilinghuis Légia-Auction kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die de koper invoert bij de identificatie en de beschrijving van een lot, een telefoonnummer of andere informatie.

De koper wordt geacht te handelen in eigen naam en voor eigen rekening. Dit geldt ook voor de loten die hij verwerft in de hoedanigheid van volmachthouder. Hij is gebonden door de verkoping. Het veilinghuis Légia-Auction heeft daarentegen altijd het recht om de verkoping te weigeren, zelfs na het einde van de veiling, zonder deze beslissing te moeten motiveren.

De koper betaalt het bedrag van de veiling, verhoogd met een commissie van 25%, BTW inbegrepen + 3% Drouot kosten indien gekocht via het platform en online veiling. Lees voor auto’s de algemene voorwaarden. De betaling en de afhaling van de loten dient plaats te vinden na de verkoop of tijdens de 5 dagen die volgen op de openbare verkoop, van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

De koper wordt pas eigenaar van het goed vanaf volledige en definitieve betaling van de prijs en van de bijbehorende kosten ervan. Hij kan slechts levering bekomen nadat deze betaling definitief is geworden. We herinneren eraan dat de risico’s waaraan de loten blootgesteld zijn, volledig worden overgedragen aan de koper vanaf het moment van de toewijzing. Dit geldt ook voor de verpakking, het onderhoud en het transport.

In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de auteursrechten en aanverwante rechten, is de koper in voorkomend geval ook aansprakelijk voor het verhaalrecht met betrekking tot rechten van kunstenaars en auteurs op de verkochte werken, bovenop de totale verkoopprijs van het goed. Deze verplichting blijft voortbestaan, zelfs in het geval dat de eis tot genoegdoening voor deze rechten pas zou worden ingediend na de verkoop en de afhaling van het lot, zonder beperking in de tijd.

Légia-Auction komt niet tussenbeide in het eventuele geschil met betrekking tot het al dan niet gegronde karakter van de eis met betrekking tot dit verhaalrecht.

Hoe wordt het bedrag van de aankoop voldaan?

De betaling is verschuldigd in de vijf (5) dagen die volgen op de verkoop.

Wij aanvaarden:

 • contant geld, binnen de perken van de geldende wetgeving.
 • bankoverschrijving
 • gewaarborgde bankcheque
 • bankkaart

Onze bankgegevens:

Légia Auction & Properties sprl
Rue de Cras-Avernas, 12
4280  Hannut
Belgique

BTW : BE 0560.700.679

CBC Banque et Assurance Hannut
Grand ‘Place, 8
4280 Hannut

Iban : BE63 73203374 2008
Bic : CREGBEBB

Alle kosten met betrekking tot de betaling zijn ten laste van de opdrachtgever.

Loten worden pas ter beschikking gesteld na de volledige betaling ervan (uitgesteld voor betalingen met cheque).

U hebt een of meer kunstvoorwerpen te verkopen? Neem contact op met ons: we doen het nodige om een afspraak te regelen voor een expertise van uw voorwerpen. Zodra we het eens zijn over de evaluatie, de verkoopdatum, de te verwachten kosten voor de realisatie hiervan, en zodra dit alles goed en wel beklonken is met de ondertekening van een verkoopborderel, doen wij het nodige om de verkoop te organiseren, maximaal in uw belang. Aarzel niet om contact met ons op te nemen: wij komen graag naar u toe om een voorwerp of een hele collectie te evalueren.

U kunt ons een goede foto van het voorwerp toesturen, met de afmetingen ervan, de signatuur of alle andere belangrijke informatie zoals de origine of herkomst, het historisch belang. Stuur hiervoor een e-mail naar contact@legia-auction.com

Het bewaargevingsborderel

 • Bevat beschrijving, raming en eventuele reserveprijs van het in bewaring gegeven voorwerp.
 • In twee exemplaren: een voor de bewaargever en een voor Légia-Auction.
 • Les frais du vendeur : 19% incluant la TVA à déduire du prix d’adjudication du lot. 5 euros par lot pour frais de gestion de dossier incluant les assurances. Des conditions sont débattues pour professionnels et gros déposants ainsi que pour les véhicules ancêtres.
 • De bewaargever garandeert veilinghuis Légia-Auction dat hij wel degelijk de eigenaar is van het voorwerp dat hij te koop aanbiedt, en dat dit vrij is van alle lasten, verhaal of andere belemmering.

Ten laste van de bewaargever tegenover veilinghuis Légia-Auction of de aankoper: alle kosten, alle eisen of verhaal, gegenereerd door tussenkomst van een derde aangaande de eigendom van het lot.

De bewaargever kan het te koop aangeboden goed niet meer terughalen vóór de toewijzing ervan in openbare verkoop, tenzij met het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van het veilinghuis.

De bewaargever heeft niet het recht (persoonlijk noch via enige tussenpersoon) om te bieden op een goed dat hij te koop heeft aangeboden.

De niet-verkochte loten moeten uiterlijk 10 dagen na de veiling worden teruggehaald ofwel worden aangeboden in een latere veiling, na vermindering van de reserveprijs met 30%. Veilinghuis Légia-Auction behoudt zich het recht voor om te beslissen over onverkochte loten die 10 dagen later nog niet werden teruggehaald of niet te koop worden aangeboden in een volgende veiling.

Veilinghuis Légia-Auction is in geen enkel geval verantwoordelijk voor staking van betalingen van een koper, indien de koper in de 15 (vijftien) dagen die volgen op de verkoop, het lot niet heeft betaald.

Veilinghuis Légia-Auction zal dit melden aan de bewaargever en beslissen over maatregelen tegenover de koper. De bewaargever zal in geen enkel geval recht hebben op verwijlinteresten. De verkoop zal eenvoudig geannuleerd worden indien ons geen enkele betaling bereikt.

Meerdere oplossingen:

 • Kleine pakketten: internationale postverzendingen
 • Gepersonaliseerde leveringen op bestek
 • Leveringen via DHL of andere firma’s op bestek
 • Groepage voor Parijs (Verkoophuis Drouot)

LEGIA AUCTION is een all-roundveilinghuis.

Met ondersteuning van een team van onafhankelijke experts staan we voor u klaar om een antwoord te geven op uw vragen omtrent uw roerend patrimonium.

Bezorg ons via e-mail een foto van uw kunstvoorwerpen, meubels, schilderijen, boeken, juwelen, zilverwerk, Europees en Aziatisch porselein, wijnen, horloges, beeldhouwwerk, ivoor, oude wapens, historische souvenirs, oldtimers, …

We stellen u ook kosteloze expertises bij u thuis voor. Dit verdient allicht uw voorkeur voor de analyse van het voorwerp in kwestie.

_

De veilingverkopen die Veilinghuis LEGIA AUCTION & PROPERTIES organiseert, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Deelname aan de veiling impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden. Iedereen kan deze voorwaarden raadplegen in de catalogus of andere documenten van veilinghuis Légia-Auction. Ze gelden voor alle depositeurs en voor alle bezoekers.

1.
La maison de vente « Legia Auction » est exploitée par la SRL « LEGIA AUCTION & PROPERTIES » établie à 4280 Hannut (Belgique), rue de Cras-Avernas 12 et enregistrée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0560.700.679, TBA BE0560.700.679 (ci-après « la Maison de ventes LAP»).

Les ventes aux enchères organisées par la Maison de ventes LAP sont soumises aux présentes conditions. Toute inscription au site internet www.legia-auction.be ainsi que toute participation aux enchères implique la prise de connaissance et l'acceptation préalable et inconditionnelle des présentes conditions et éventuellement des conditions générales portées à votre connaissance par la plateforme d’enchère en question. Ces conditions sont consultables par tous dans le catalogue ou autres documents propres à la Maison de ventes LAP. Elles s’appliquent à tous déposants et visiteurs et excluent toutes les conditions générales et particulières d’achat d’un client. Aucune dérogation à ces conditions générales ne sera admise sans confirmation écrite par un représentant légal de la Maison de ventes LAP.

 2.
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des expositions organisées avant les enchères.

Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus d'impression. L'absence de mention d'état au catalogue n'implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection. Les biens sont vendus dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée, l'exposition préalable ayant permis l'examen de l'objet. Toutes indications figurant dans les catalogues, publicités, ou autre publication faite par la Maison de ventes LAP ne sont que des indications, n'engageant en aucune façon la responsabilité de la Maison de ventes LAP. Elles ne garantissent ni l'auteur, ni l'origine, ni la date, la provenance, l'attribution, l'estimation, le poids, les dimensions ou l'état du lot.

Il appartient à l'acheteur de s'assurer personnellement de l'exactitude des mentions portées dans ces différents catalogues.

 3.  
Le plus offrant dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. Il aura l'obligation de payer le prix d'adjudication du lot au comptant, majoré de 25 % pour frais et T.V.A., sans préjudice du droit de suite lorsque celui-ci est applicable à l'œuvre. 
Les acheteurs choisissant la plateforme Drouot Digital ou Inavalable ou toute autre plateforme se verront facturer 3% TTC ou tout autre pourcentage additionnel mentionné dans les conditions générales des plateformes en question. Les acheteurs devront se conformer aux conditions générales de ladite plateforme lors du processus d’inscription. Ils seront tenus de les consulter et de les accepter lors de la création de leur profil. En cas de contradiction entre les conditions générales de la Maison de ventes LAP et de ladite plateforme, celles de la Maison de ventes LAP prévalent. 

La Maison des ventes LAP étant soumis au régime particulier de la marge, toutes les ventes à un ressortissant de l’Union Européenne sont soumises à ce régime, de telle sorte qu’il n’y a pas de TVA déductible.

4.  
La Maison de ventes LAP se réserve la faculté de refuser toute enchère, de procéder à toute décision, réunion ou retrait de lots sans devoir motiver sa décision. La vente se fait selon l’ordre établi dans le catalogue et aux conditions de ventes établies par la Maison de ventes LAP. Le commissaire-priseur et l’huissier de justice se réservent le droit de recrier une vente en cas de contestation ou erreur d’adjudication, de suspendre une vente, de refuser une enchère ou de retirer des lots de la vente s’ils estiment que les enchères sont insuffisantes ou ne se font pas librement. Ils se réservent également le droit de modifier l’ordre numérique du catalogue, de diviser ou de rassembler des lots. Toute contestation au sujet d’une enchère sera tranchée souverainement par l’huissier de justice instrumentant la vente. Aucun recours ne pourra être fait contre sa décision sauf disposition légale contraire.
 

5.
L'acheteur est réputé agir en son nom et pour son compte personnel, même pour les lots qu'il aurait acquis en qualité de mandataire. Il est lié par l'adjudication. Cependant, La maison de ventes LAP demeure toujours libre de refuser l'adjudication, même après la fin des enchères lorsque cela se justifie raisonnablement.

 

6.
Les risques passent à l'acquéreur dès l'adjudication. Il ne deviendra cependant propriétaire qu'au moment du paiement complet du prix et de ses accessoires. Le paiement en espèces est limité à 2.999 euros par bordereau. Le prix de la vente d’un ou de plusieurs biens pour un montant de 3.000 euros, ou plus, ne peut être acquitté en espèces que pour un montant n’excédant pas 10% du prix de la vente et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 2.999 euros, que la vente soit effectuée en une opération ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées.
Toute réclamation doit, sous peine d'irrecevabilité, être notifiée par lettre recommandée endéans les 10 jours de l'adjudication. Tout envoi réalisé par un intermédiaire (Bpost, UPS, Fedex, …) se fera à la demande, au frais et aux risques exclusifs de l'acquéreur et à l'entière décharge de la Maison de ventes LAP.

7.
Conformément à la législation belge relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins, l'acheteur est également, le cas échéant, redevable du droit de suite au profit des artistes et auteurs des œuvres vendues, en sus du prix de vente total du bien. Cette obligation subsiste même dans le cas où la réclamation de ces droits interviendrait après la vente et l’enlèvement du lot, sans limite de temps.

Pour les œuvres sur lesquelles le droit de suite s'applique, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux :

 • 4% pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000€
 • 3% voor de schijf van de verkoopprijs tussen 50.001€ en 200.000€
 • 1% voor de schijf van de verkoopprijs tussen 200.001€ en 350.000€
 • 0,5% voor de schijf van de verkoopprijs tussen 350.001€ en 500.000€
 • 0.25% pour la tranche du prix de vente au-delà de 500.001€

Le montant total du droit de suite est plafonné à 12.500€. Les pourcentages et sommes repris ci-dessous dépendent directement de l’article XI.176 du Code de droit économique et pourront le cas échéant être adaptés pour refléter les éventuels changements législatifs.

8.
Le paiement et l'enlèvement des lots doit se faire après la vente ou durant les 5 jours calendriers qui suivent la vente publique, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h sauf accord contraire entre les parties. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement de son lot après paiement au siège social de la Maison de vente LAP, sauf accord contraire. L’emballage, la manutention et le transport sont toujours à charge et aux risques de l’acheteur, sauf accord contraire et/ou sauf garanties prévues par les services de transport.

Passé un délai additionnel de 5 jours calendriers, la Maison de ventes LAP pourra à sa seule discrétion, et ce sans mise en demeure préalable et sans qu’aucune indemnité ne soit due de ce fait par la Maison de ventes LAP, faire transférer les lots en garde-meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur, ou, facturer des frais d’entreposage à hauteur de 2 EUR par jour de retard ou encore considérer la vente résolue de plein droit (sans mise en demeure préalable) aux torts de l’acheteur et disposer des lots comme bon lui semble (notamment, en les remettant en vente ou en les restituant au(x) déposant(s) concerné(s)).  Lorsque lesdits lots ont été réglés mais qu’ils n’ont pas été enlevés dans les délais indiqués et en absence de réaction dans un délai de 12 mois après avoir notifié l’acheteur de prendre possession dudit bien, la maison de ventes LAP deviendra automatiquement propriétaire du bien abandonné et pourra en disposer librement. Les Parties dérogent ainsi expressément aux dispositions de l’article 3.60 du Code civil à l’égard des choses non enlevées.

Sans préjudice de poursuites en payement à charge de l’acheteur défaillant et des dispositions reprises ci-avant, les lots impayés dans le délai indiqué ci-dessus pourront être remis en adjudication sur folle enchère dès que la Maison de ventes LAP l’estimera opportun. Dans ce cas, l’acheteur sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessitées pour pouvoir adjuger à nouveau le lot. Il ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.

Les factures et relevés de compte de Maison de ventes LAP sont payables au grand comptant. Toute somme non payée à son échéance par un client professionnel porte, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt de retard au taux de 1% par mois. En outre, le montant de la facture sera majoré de 15% (avec un minimum de 65,00 euros) à titre d’indemnité forfaitaire. Si l’acheteur à la qualité de consommateur, les factures non payées à l’échéance du délai de 8 jours calendrier qui suit l’envoi d’une mise en demeure, sont productives d’un intérêt de 12%, calculé sur la somme restant à payer étant entendu que l’intérêt de retard commence à courir à dater du jour calendrier qui suit celui où la mise en demeure est envoyée à l’acheteur consommateur en application des dispositions du livre XIX du Code de droit économique.

9.
Toute personne qui achète via internet ou à distance sans en avoir vu le ou les lots, ne pourra nullement contester l’achat dans le cas où le ou les objets seraient non conformes. Des photos et des détails supplémentaires peuvent être demandés avant tout achat via internet ou à distance.

 10.
L'acheteur-enchérisseur doit fournir au moins 24 heures avant une vente, une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement, par exemple un passeport ou un permis de conduire, et - si cela ne figure pas sur la pièce d'identité - un justificatif de domicile, par exemple une facture (électricité, téléphone ou autre), ou un relevé de carte bancaire/de crédit. Dans le cas échéant ou le client est une entreprise, ce dernier doit également fournir les documents d'enregistrement de leur société, les justificatifs des bénéficiaires effectifs détenant 25 % ou plus de la société et la confirmation du nom de la personne ayant le pouvoir d'agir de la société. Si vous ne fournissez pas ces documents, vos enchères risquent de ne pas être enregistrées. Les clients qui ne sont pas en mesure de fournir les documents avant la vente peuvent choisir d'enchérir en ligne en utilisant les plateformes externes qui disposent d’option de vérification de carte de crédit. L’acheteur-enchérisseur peut participer aux enchères par voie téléphonique ou électronique. Il devra alors confirmer sa participation par lettre, par mail ou par fax, et fournir tous renseignements qui seraient exigés par la Maison de ventes LAP. L’acheteur-enchérisseur autorise Maison de ventes LAP à conserver ses données pour la durée nécessaire.
Les données personnelles sont récoltées à des fins de gestion de clientèle de la Maison de ventes LAP, en ce compris son marketing direct (p. ex. les annonces des ventes futures et évènements qu'elle organise). L'acheteur/enchérisseur a le droit, à tout moment, gratuitement et sur simple demande, de s'opposer à l'usage à des fins de marketing direct des données le concernant. 

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que reçu au moins 24 heures avant la vente. Les demandes de téléphones sont acceptées à partir de 50 euros et valent ordre d’achat à l’estimation basse. La Maison de vente LAP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs de l'acheteur-enchérisseur dans l'indication du numéro du lot, ou du numéro de téléphone où il faut l'appeler, de son adresse de courrier électronique ni d'éventuels problèmes d'ordre technique dans l'établissement de la communication.

Les plateformes informatiques qui permettent de suivre la vente et d’enchérir en distanciel sont des  services extérieurs ; la Maison des ventes LAP n’accepte aucune responsabilité pour la non-exécution d’un ordre ou pour des erreurs ou des omissions pouvant survenir dans le cadre de l’utilisation de ce service par l’enchérisseur, y compris pour une perte de connexion internet, une panne ou un problème avec le logiciel d’enchères en ligne, un problème de compatibilité du matériel ou du système.

En toute circonstance, le commissaire-priseur officiant pour la Maison de vente LAP est souverain pour accepter ou refuser sans motivation une enchère ou une adjudication en se réservant le droit de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre un lot en vente ou de le retirer de la vente.

11.
L'acheteur-enchérisseur est irréfragablement présumé avoir été en mesure d'apprécier en personne le bien vendu au cours de l'exposition préalable à la séance de vente publique, et ce même lorsqu'il participe aux enchères par un moyen de communication à distance.

12.  
Tout dégât occasionné à des lots repris au catalogue, à d’autres biens ou à des personnes lors de l’exposition, du dépôt ou de l’enlèvement des biens devra être dédommagé par l’individu responsable, la Maison de ventes LAP ne se substituant pas aux responsabilités d’autrui. En outre, sauf dans le cas de faute intentionnelle, de dol, ou pour toute autre situation où l'exclusion serait contraire à la loi applicable, la Maison de Ventes LAP décline toute responsabilité. Si, néanmoins, une situation se présentait où la responsabilité de la Maison de Ventes LAP envers l'acheteur-enchérisseur était en jeu pour quelque motif que ce soit, ladite responsabilité serait limitée au montant de la commission perçue pour le lot en question.

 13.
La relation des parties et les présentes conditions générales sont régies par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux de Liège sont seuls compétents.

 Appel à consignation

Remplissez le formulaire et nous vous répondrons rapidement.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google. La Politique de Confidentialité et les Conditions d'utilisation sont d'application.