Praktische
Informatie

De openbare verkoop is per definitie open voor iedereen. Elke particulier kan er kopen. Als iemand een bod uitbrengt op een voorwerp, en er volgt geen hoger bod, dan wordt het voorwerp aan hem toegewezen. Elke veiling wordt voorafgegaan door een tentoonstelling van drie dagen: donderdag van 14 tot 19 uur, vrijdag en zaterdag telkens van 10 tot 18 uur, zonder onderbreking.

Een verkoopcatalogus is ter beschikking op de website www.legia-auction.com of in papieren versie in het veilinghuis. De loten die samen deze verkoop samenstellen, staan erin, met detail.

Deelnemen aan de veiling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de verkoopvoorwaarden van veilinghuis Légia-Auction.

Hoe deelnemen?

Wie wenst te bieden tijdens de verkoop, schrijft zich bij zijn aankomst in en ontvangt een bordje met een nummer. Telkens als hem een lot wordt toegewezen, toont hij dit bordje zodat zijn aankopen geboekt kunnen worden.

Iemand die op de verkoopdag niet op de verkoopplaats kan geraken, kan:

 • Ons een aankooporder toevertrouwen: op een document dat downloadbaar is of dat ter beschikking wordt gesteld tijdens de tentoonstelling, noteert hij de lotnummers, de beschrijving en het bedrag (zonder kosten) waarvoor hij het voorwerp wil verwerven.
 • Ons opdragen hem/haar te bellen voor de loten waarvoor hij contact van het verkoophuis wenst. De verkoop dan rechtstreeks, alsof hij aanwezig is in de verkoopzaal.
 • Ons – na registratie – zijn aankooporders doorgeven in de rubriek “mijn rekening” van onze website www.legia-auction.com.
 • Via e-mail naar contact@legia-auction.com.

Voor aankooporders, door verschillende kopers ingediend voor eenzelfde lot, met eenzelfde bedrag, zal voorrang worden gegeven aan het eerste ingediende aanbod. Veilinghuis Légia-Auction kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die de koper invoert bij de identificatie en de beschrijving van een lot, een telefoonnummer of andere informatie.

De koper wordt geacht te handelen in eigen naam en voor eigen rekening. Dit geldt ook voor de loten die hij verwerft in de hoedanigheid van volmachthouder. Hij is gebonden door de verkoping. Het veilinghuis Légia-Auction heeft daarentegen altijd het recht om de verkoping te weigeren, zelfs na het einde van de veiling, zonder deze beslissing te moeten motiveren.

De koper betaalt het bedrag van de veiling, verhoogd met een commissie van 25%, BTW inbegrepen + 3% Drouot kosten indien gekocht via het platform en online veiling. Lees voor auto’s de algemene voorwaarden. De betaling en de afhaling van de loten dient plaats te vinden na de verkoop of tijdens de 5 dagen die volgen op de openbare verkoop, van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

De koper wordt pas eigenaar van het goed vanaf volledige en definitieve betaling van de prijs en van de bijbehorende kosten ervan. Hij kan slechts levering bekomen nadat deze betaling definitief is geworden. We herinneren eraan dat de risico’s waaraan de loten blootgesteld zijn, volledig worden overgedragen aan de koper vanaf het moment van de toewijzing. Dit geldt ook voor de verpakking, het onderhoud en het transport.

In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de auteursrechten en aanverwante rechten, is de koper in voorkomend geval ook aansprakelijk voor het verhaalrecht met betrekking tot rechten van kunstenaars en auteurs op de verkochte werken, bovenop de totale verkoopprijs van het goed. Deze verplichting blijft voortbestaan, zelfs in het geval dat de eis tot genoegdoening voor deze rechten pas zou worden ingediend na de verkoop en de afhaling van het lot, zonder beperking in de tijd.

Légia-Auction komt niet tussenbeide in het eventuele geschil met betrekking tot het al dan niet gegronde karakter van de eis met betrekking tot dit verhaalrecht.

Hoe wordt het bedrag van de aankoop voldaan?

De betaling is verschuldigd in de vijf (5) dagen die volgen op de verkoop.

Wij aanvaarden:

 • contant geld, binnen de perken van de geldende wetgeving.
 • bankoverschrijving
 • gewaarborgde bankcheque
 • bankkaart

Onze bankgegevens:

Légia Auction & Properties sprl
Rue de Cras-Avernas, 12
4280  Hannut
Belgique

BTW : BE 0560.700.679

CBC Banque et Assurance Hannut
Grand ‘Place, 8
4280 Hannut

Iban : BE63 73203374 2008
Bic : CREGBEBB

Alle kosten met betrekking tot de betaling zijn ten laste van de opdrachtgever.

Loten worden pas ter beschikking gesteld na de volledige betaling ervan (uitgesteld voor betalingen met cheque).

U hebt een of meer kunstvoorwerpen te verkopen? Neem contact op met ons: we doen het nodige om een afspraak te regelen voor een expertise van uw voorwerpen. Zodra we het eens zijn over de evaluatie, de verkoopdatum, de te verwachten kosten voor de realisatie hiervan, en zodra dit alles goed en wel beklonken is met de ondertekening van een verkoopborderel, doen wij het nodige om de verkoop te organiseren, maximaal in uw belang. Aarzel niet om contact met ons op te nemen: wij komen graag naar u toe om een voorwerp of een hele collectie te evalueren.

U kunt ons een goede foto van het voorwerp toesturen, met de afmetingen ervan, de signatuur of alle andere belangrijke informatie zoals de origine of herkomst, het historisch belang. Stuur hiervoor een e-mail naar contact@legia-auction.com

Het bewaargevingsborderel

 • Bevat beschrijving, raming en eventuele reserveprijs van het in bewaring gegeven voorwerp.
 • In twee exemplaren: een voor de bewaargever en een voor Légia-Auction.
 • Les frais du vendeur : 19% incluant la TVA à déduire du prix d’adjudication du lot. 5 euros par lot pour frais de gestion de dossier incluant les assurances. Des conditions sont débattues pour professionnels et gros déposants ainsi que pour les véhicules ancêtres.
 • De bewaargever garandeert veilinghuis Légia-Auction dat hij wel degelijk de eigenaar is van het voorwerp dat hij te koop aanbiedt, en dat dit vrij is van alle lasten, verhaal of andere belemmering.

Ten laste van de bewaargever tegenover veilinghuis Légia-Auction of de aankoper: alle kosten, alle eisen of verhaal, gegenereerd door tussenkomst van een derde aangaande de eigendom van het lot.

De bewaargever kan het te koop aangeboden goed niet meer terughalen vóór de toewijzing ervan in openbare verkoop, tenzij met het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van het veilinghuis.

De bewaargever heeft niet het recht (persoonlijk noch via enige tussenpersoon) om te bieden op een goed dat hij te koop heeft aangeboden.

De niet-verkochte loten moeten uiterlijk 10 dagen na de veiling worden teruggehaald ofwel worden aangeboden in een latere veiling, na vermindering van de reserveprijs met 30%. Veilinghuis Légia-Auction behoudt zich het recht voor om te beslissen over onverkochte loten die 10 dagen later nog niet werden teruggehaald of niet te koop worden aangeboden in een volgende veiling.

Veilinghuis Légia-Auction is in geen enkel geval verantwoordelijk voor staking van betalingen van een koper, indien de koper in de 15 (vijftien) dagen die volgen op de verkoop, het lot niet heeft betaald.

Veilinghuis Légia-Auction zal dit melden aan de bewaargever en beslissen over maatregelen tegenover de koper. De bewaargever zal in geen enkel geval recht hebben op verwijlinteresten. De verkoop zal eenvoudig geannuleerd worden indien ons geen enkele betaling bereikt.

Meerdere oplossingen:

 • Kleine pakketten: internationale postverzendingen
 • Gepersonaliseerde leveringen op bestek
 • Leveringen via DHL of andere firma’s op bestek
 • Groepage voor Parijs (Verkoophuis Drouot)

LEGIA AUCTION is een all-roundveilinghuis.

Met ondersteuning van een team van onafhankelijke experts staan we voor u klaar om een antwoord te geven op uw vragen omtrent uw roerend patrimonium.

Bezorg ons via e-mail een foto van uw kunstvoorwerpen, meubels, schilderijen, boeken, juwelen, zilverwerk, Europees en Aziatisch porselein, wijnen, horloges, beeldhouwwerk, ivoor, oude wapens, historische souvenirs, oldtimers, …

We stellen u ook kosteloze expertises bij u thuis voor. Dit verdient allicht uw voorkeur voor de analyse van het voorwerp in kwestie.

_

De veilingverkopen die Veilinghuis LEGIA AUCTION & PROPERTIES organiseert, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Deelname aan de veiling impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden. Iedereen kan deze voorwaarden raadplegen in de catalogus of andere documenten van veilinghuis Légia-Auction. Ze gelden voor alle depositeurs en voor alle bezoekers.

 

1 - Wij verzoeken de mogelijke kopers om de goederen die hun belangstelling wekken te onderzoeken tijdens de tentoonstellingen die voor de veilingen worden georganiseerd.

De afmetingen, het gewicht en de schattingen worden louter indicatief gegeven. De kleuren van de werken in de catalogus kunnen verschillen als gevolg van de gebruikte drukprocessen. Afwezigheid van vermelding van de staat in de catalogus impliceert geenszins dat het lot in perfecte staat van bewaring zou zijn, of vrij van restauratie, sleet, haarscheurtjes, verdoeking of andere onvolkomenheid. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden tijdens de verkoop. Er wordt geen enkele klacht aanvaard nadat het voorwerp werd toegewezen. Dit had namelijk onderzocht kunnen worden tijdens de voorafgaande tentoonstelling. Alle indicaties in de catalogus, publiciteit of andere publicatie door veilinghuis Légia-Auction zijn louter indicatief. Het verkoophuis wijst in dit verband elke aansprakelijkheid af. Ze vormen geen enkele garantie wat betreft auteur, oorsprong, datum, herkomst, toewijzing, raming, gewicht, afmetingen of staat van het lot. Het komt aan de koper toe om zich persoonlijk te vergewissen van de juistheid van de vermeldingen in de diverse catalogi.

 

2 - De laatste hoogste bieder wordt de koper. Hij is verplicht de veilingprijs van het lot contant te betalen, verhoogd met 25 % voor de kosten en de btw, zonder dat dit afbreuk doet aan het zaaksgevolg indien dit van toepassing is op dit werk. Kopers die kiezen voor het Drouot Digital platform worden 1,5% extra (incl. BTW) in rekening gebracht.

 

3 - Het veilinghuis Légia-Auction behoudt zich de mogelijkheid voor om elke veiling te weigeren, en over te gaan tot eender welke beslissing of intrekking van loten, zonder deze beslissing te moeten motiveren. De verkoop verloopt volgens de volgorde in de catalogus en tegen de verkoopvoorwaarden die het veilinghuis Légia-Auction heeft opgesteld. De veilingmeester en de gerechtsdeurwaarder behouden zich het recht voor om een verkoop te herroepen in het geval van betwisting of fout in de toewijzing, om een verkoop op te schorten, een veiling te weigeren of bepaalde te verkopen loten in te trekken indien het veilinghuis van oordeel is dat het gebodene niet volstaat of dat niet uit vrije wil wordt geboden. Het veilinghuis behoudt zich ook het recht voor om de volgorde van de catalogus te wijzigen en loten te splitsen of bijeen te brengen. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslist soeverein over elke betwisting met betrekking tot een bod. Er is geen verhaal mogelijk tegen zijn beslissing.

 

4 - De koper wordt geacht op te treden in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening, zelfs voor de loten die hij in de hoedanigheid van gevolmachtigde zou verwerven. Hij is gebonden door de toewijzing. Het veilinghuis Légia-Auction blijft echter altijd vrij om de toewijzing te weigeren, zelfs na beëindiging van de bieding, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

 

5 - De risico’s worden bij de toewijzing overgedragen aan de verwerver. Deze laatste wordt echter pas eigenaar bij de volledige betaling van de prijs en alle elementen die ermee verbonden zijn. Cashbetaling is begrensd tot 999 euro per koopbriefje. De prijs voor de verkoop door een handelaar van een of meer goederen voor een bedrag van 3.000 euro of enkel in speciën wordt voldaan voor een bedrag van minder dan 10% van de verkoopprijs en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 2.999 euro, om het even of de verkoop in één operatie wordt afgehandeld, dan wel in de vorm van gefragmenteerde operaties die met elkaar verbonden blijken.

 

6 - Conform de Belgische wetgeving op de auteursrechten en aanverwante rechten is de koper in voorkomend geval ook een het zaaksgevolg ten gunste van de artiesten en de auteurs van de verkochte werken verschuldigd, bovenop de totale verkoopprijs van het goed. Deze verplichting blijft bestaan, ook in het geval dat de eis van deze rechten pas na de verkoop en de afhaling van het goed opduikt, zonder beperking in de tijd.

 

Voor de werken waarvoor dit zaaksgevolg geldt, dient de verwerver te betalen, naast het bedrag van zijn goedgekeurd bod en de wettelijke kosten:

 • 4% voor de schijf van de verkoopprijs tot 50.000€
 • 3% voor de schijf van de verkoopprijs tussen 50.001€ en 200.000€
 • 1% voor de schijf van de verkoopprijs tussen 200.001€ en 350.000€
 • 0,5% voor de schijf van de verkoopprijs tussen 350.001€ en 500.000€
 • 0,25% voor de schijf van de verkoopprijs boven 500.001€
 • Het totale bedrag van het zaaksgevolg is geplafonneerd op 12.500€.

 

7 - De betaling en de afhaling van de loten dient plaats te vinden na de verkoop of gedurende de 5 dagen die volgen op de openbare verkoop, van maandag tot vrijdag, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

Na die termijn behoudt het veilinghuis Légia-Auction zich het recht voor om de niet afgehaalde goederen opnieuw te koop aan te bieden wegens bod dat men niet gestand kan of wil doen, ten laste van degene aan wie ze werden toegewezen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 

8 - Elke persoon die via het internet koopt zonder het lot of de loten te hebben gezien, kan de aankoop in geen geval betwisten indien het of de object(en) niet conform zouden zijn. Foto’s en extra details kunnen voor elke verkoop via internet opgevraagd worden.

 

9 - De koper-verwerver kan langs telefonische of elektronische weg deelnemen aan de veiling. Hij moet in dat geval zijn deelname bevestigen via brief, mail of fax, en alle inlichtingen leveren die het veilinghuis zou eisen. Aankooporders worden slechts in overweging genomen indien ze minder dan 24 uur voor de verkoop toekomen. Telefonische vragen worden aanvaard vanaf 50 euro en gelden als aankooporder bij de laagste raming. Het veilinghuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de aankoper-verwerver bij de opgave van het lotnummer, of van het telefoonnummer dat gebeld moet worden, het e-mailadres noch eventuele technische problemen bij de totstandkoming van de verbinding.

LEGIA-AUCTION op liveplatform is een externe service. LEGIA-AUCTION aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de niet-uitvoering van een order of voor fouten of weglatingen die kunnen voorvallen in het kader van het gebruik van deze service door de bieder, met inbegrip van een verlies van internetverbinding, een panne of probleem met de onlineveilingsoftware, een compatibiliteitsprobleem met de hardware of het systeem.

De veilingmeester die optreedt voor Légia-Auction, beslist in alle omstandigheden soeverein wat betreft het aanvaarden of weigeren, zonder motivatie, van een veiling of een toewijzing. Hij behoudt zich het recht voor om de koper aan te wijzen, de verkoop voort te zetten of te annuleren, of een lot opnieuw te koop aan te bieden of uit de verkoop terug te trekken.

 

10 - De koper-verwerver wordt onweerlegbaar verondersteld in staat te zijn persoonlijk het verkochte goed te kunnen beoordelen tijdens de tentoonstelling die voorafgaat aan de openbare verkoopsessie, zelfs indien hij via een of ander afstandscommunicatiemiddel deelneemt aan de veiling.

 

11 - Elke schade die tijdens de tentoonstelling, de deponering of de afhaling van de goederen wordt veroorzaakt aan loten in de catalogus, of aan andere goederen of personen, zal vergoed moeten worden door de verantwoordelijke. Het veilinghuis Légia-Auction neemt geen verantwoordelijkheden van anderen over.

 

12 - Bij geschil zijn alleen de rechtbanken van Luik (Liège) bevoegd.

Appel à consignation

Remplissez le formulaire et nous vous répondrons rapidement.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google. La Politique de Confidentialité et les Conditions d'utilisation sont d'application.